www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MEDİKAL / BİLİMSEL > Medikal ve Bilimsel İçerik > TIP Etiği ve Hukuku

Notices

8057 (1 Kayıtlı Ve 8056 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Alt 11-09-2011, 09:11   #1
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.170
: 0
tususev is on a distinguished road
Standart Sağlık Bakanlığı Arşiv, Arşiv İmha Yönetmeliği

· 3473 SAYILI KANUN
· DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
· TESPİT VE DEĞRLENDİRME ÇALIŞMALARI

· DOSYA MUHTEVİYATI DÖKÜM FORMU
  • İMHA LİSTESİ
  • AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ İLE İLGİLİ ÖRNEK YAZIŞMALAR
  • ARŞİV EVRAKI İSTEM FORMU (Örnek)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________
Mithatpaşa Cad. B-Blok 1.Kat, Sıhhiye-ANKARA

Ayrıntılı Bilgi için: İ.Sertkaya, Tel Nu: (0312) 585 20 21

Tel : (0312) 585 20 16-17, Belge Geçer : (0312) 433 55 03

3473 SAYILI MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNKanun Numarası : 3473


Kabul Tarihi : 29.09.1988

Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 04.10.1988 Sayı: 19949


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu kanunun amacı, genel ve katma bütçeli dairelerle (saklama, ayıklama ve imha işlemleri kendi mevzuatına tabi olmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi,Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı hariç) mahalli idareler, üniversiteler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunlarla kurulan kamu bankaları ve teşekkülleri elinde bulunan ve arşivlerinde arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme niteliği taşımayan, muhafazasına lüzum görülmeyen, yok edilecek evrak ve her türlü malzemenin ayıklama ve imha işlemlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.


Tarifler

Madde 2- Bu Kanunda geçen:

a) Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğini tarihi, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihi, hukuki, idari, askeri, iktisadi, dini, ilmi, edebi, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, plak, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

b) Arşivlik malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar,tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kağıtları gibi belgeleri,

c) Ayıklama: Arşiv malzemesi ile, cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin birbirinden ayırımı ile ileride arşiv malzemesi vasfını kazanacak olan arşivlik malzemenin tespiti işlemini,

d) İmha: İleride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini ve delil olma vasfını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre imhası işlemini ; ifade eder.

Mükellefiyet:

Madde 3- Bu Kanun kapsamına giren ve elinde arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme bulunduran kurum ve kuruluşlar, ellerinde bulundurdukları arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, asli düzenlerine göre tasnif edip saklamak, yönetmelikte belirtilecek bekletme ve saklama süreleri sonunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne teslim etmek ve muhafazasına lüzum kalmayan evrak ve malzemeyi yok etmekle mükelleftirler.
Arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme temliki tasarruflar amacıyla kullanılamaz, tahrip ve tahrif edilemez ve yurt dışına çıkartılamaz.


Ayıklama Ve İmha Komisyonlarının Teşkili:

Madde 4- Bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların kurum arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, bünyelerinde ayıklama ve imha komisyonları teşkil edilir.


Müsadere Olunan Malzeme:

Madde 5- Bu Kanun kapsamına giren ve ilgili kanunlara göre suçta kullanıldığı anlaşılarak, müsaderesine dair kararı kesinleşen malzeme, derhal Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.


Yönetmelik:

Madde 6- Kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesine, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasına, gerekli şartlar altında korunmalarına ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerine, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhası ile 4. maddeye göre kurulacak komisyonlara dair usul ve esaslar Başbakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.


Kaldırılan Hükümler:

Madde 7- 26.3.1956 tarihli ve 6696 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Vesaikin İmha Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük:

Madde 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme:

Madde 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


BİRİNCİ KISIM


Amaç, Kapsam ve Tarifler


Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar elinde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının temini ve millî menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve ilmin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- (Değişik 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile)Bu Yönetmelik, 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları kapsar.
Tarifler
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasî, sosyal, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihî, hukukî, idarî, askeri, iktisadî, dinî, ilmî edebî estetik, kültürel biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlâk, örf ve âdetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,
b) Arşivlik malzeme: Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kâğıtları gibi belgeleri,
c) Birim arşivi: Kurum ve kuruluşların görev ve faaliyetleri sonucu kendiliğinden teşekkül eden ve bu kuruluşların çeşitli birimlerinde, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akımı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı arşiv birimlerini (Mükelleflerin taşra, bölge ve yurt dışı kuruluşlarında bulunan arşivler de birim arşivi sayılır.),
d) Kurum arşivi: Kurum ve kuruluşların, merkez teşkilâtları içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezî arşivleri,
e) Mükellefler: (Değişik 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile)28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları,
f) Özel arşivler: Bu maddenin (a) bendinde belirtilen muhtevada olup da, kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek kişiler ile tüzel kişiler elinde bulunan benzeri belgelerin meydana getirdiği arşivleri,
g) Genel Müdürlük: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü ifade eder.


İKİNCİ KISIM


Arşiv Malzemesi ile Arşivlik Malzemenin Korunması,


Birim ve Kurum Arşivlerinde Saklanması, Gizliliği ve Yararlanma


Koruma Yükümlülüğü
Madde 4- Mükellefler, ellerinde bulundurdukları ve Genel Müdürlüğe teslim etmedikleri arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut aslî düzenleri içerisinde tasnif edip saklamakla yükümlüdürler.
Mükellefler, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin korunması ile ilgili olarak;
a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,
b) Yangına karşı, yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimî çalışır durumda bulundurulmasından,
c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak suretiyle, rutubetin %50-60 arasında tutulmasından,
d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz veya kimyevî maddelerin kullanılmasından,
e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden
f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,
g) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt malzeme 12-15 derece arasında) tutulmasından, sorumludurlar.
Birim ve Kurum Arşivleri
Madde 5- Mükellefler, belirli bir süre saklayacakları arşivlik malzeme için “Birim Arşivleri”, daha uzun bir süre saklayacakları arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme için “Kurum Arşivleri”ni kurarlar.
Mükellefler elinde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile; arşiv malzemesi ise, kurum arşivlerinde 10-14 yıl süre ile saklanır.
Arşiv Malzemesinin Gizliliği
Madde 6- Mükellefler elinde bulunan ve cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi Genel Müdürlüğe geçtikten sonra da gizli kalır. Bu çeşit arşiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması, mükelleflerin görüşü alındıktan sonra Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır.
Özel Arşivlerin Satın Alınması
Madde 7- Kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler elinde bulunan arşiv malzemesi gerektiğinde, Genel Müdürlüğün tespit edeceği değer üzerinden satın alınabilir.
Özel Arşivlerin Yurt Dışına İzinsiz Çıkarılamayacağı
Madde 8- Özel arşivler veya arşiv malzemesi hüviyetindeki belgeler, her ne sebep ve suretle olursa olsun, toplu veya ayrı parçalar hâlinde yurt dışına izinsiz çıkarılamaz. Bu çeşit arşiv malzemesinin yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli izin, gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine Başbakanlıkça verilir.
Arşivlerden Yararlanma
Madde 9- Genel Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna geçmiş veya henüz geçmemiş olan arşiv malzemesinin aslı hiç bir sebep ve suretle, arşivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya verilemez.
Ancak, Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilir kişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde incelenebilir.
Yararlanma Usul ve Esasları
Madde 10- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile) Genel Müdürlükten ve mükellefler elindeki araştırmaya açık arşiv malzemesinden yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların yararlanması, yükümlülükleri, arşiv malzemesinin örneklerinin verilmesi hususunda Bakanlar Kurulunca tespit edilen hükümler uygulanır.


ÜÇÜNCÜ KISIM


Birim Arşivi İşlemleri


Birim Arşivine Verilecek Malzemenin Ayırımı ve Hazırlanması
Madde 11- Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tâbi tutulur.
Ayırım işlemlerini müteakip, arşive devredilecek malzeme, ilgili birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;
a) Birimi,
b) İşlem yılı (teşekkül ettiği yıl),
c) Konu ve işlem itibariyle aidiyeti,
d) Aidiyet içerisindeki tarih (Aidiyet içerisindeki kronolojik sıralama, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Ekler için de, aynı usul uygulanır.) ve sıra numarası,
esas alınmak suretiyle hazırlanır.
Ancak, istisnaî bir kaide olarak, sicil dosyaları, sicil numarası (Kurum ve kuruluşlarda, kurum sicil numarasına ilâveten, emekli sicil numarası da belirtilmelidir.) veya isim esas alınmak suretiyle hazırlanır ve arşivde de buna göre bir yerleştirme yapılır.
Ayrıca, kurum ve kuruluşların, verilen hizmet itibariyle, özellik arz eden arşiv malzemesi veya arşivlik malzeme, bu kuruluş ve birimlerin kendi arasında mutabakat sağlanması ve dosya planı da dikkate alınarak, hizmetin şekline ve malzemenin türüne göre geliştirilecek geçerli bir sistem içerisinde -alfabetik, nümerik, kronolojik, tematik, coğrafi ve benzeri- hazırlanır ve arşiv yerleştirmesi yapılır.
İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan kamu evrakının bulunduğu dosya gömleğinin, sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile “Gizli” damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivde tasnif ve yerleştirme sırasında normal malzeme gibi işleme tâbi tutulur.
Gizlilik dereceli kamu evrakı, ait olduğu dairesinde gizliliği kaldırılmadıkça, bu hüviyetini muhafaza eder.
Gizliliği kaldırılan malzemeye, “Gizliliği Kaldırıldı” damgası vurularak, gizlilik damgası iptal edilir.
Uygunluk Kontrolü
Madde 12- Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine devredilecek malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Bu kontrolde;
a) Arşive devredilecek malzemenin işlem yılı itibariyle, aidiyetine göre kaydına mahsus “Kayıt Defteri” veya “Föyleri” gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,
b) Bir aidiyet içerisinde, aynı mahiyette birden fazla malzeme birimi varsa, kayıt defteri veya föylerdeki kayıtların düzeltilmek suretiyle birleştirilip birleştirilmediğine,
c) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,
d) Klâsörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,
e) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,
f) Zarflanması gerekenlerin, zarflanıp zarflanmadığına,
g) Defterlerle, ciltlenmiş veya zarflanmış olanların üzerine, devirden önce verilmiş numaraların, birim adının, ait olduğu işlem yılının yazılıp yazılmadığına,
h) İşlem yılı esasına göre düzenlenen kayıt defterlerinin veya bu maksatla kullanılan föy ciltlerinin kapaklarının etiketlenip etiketlenmediğine,
ı) Sayfaların ve eklerinin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına, bakılır, eksikler varsa tamamlanır.
Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ile birim arşivi yetkili personelince müştereken yapılır.
Malzemenin Birim Arşivine Devri
Madde 13- İlgili birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşive devredilir. Malzemenin belirtilen süre içerisinde devrinde, belirli bir sıra uygulanır. Bu sıranın tespitinde, birim arşivince ilgili üniteler arasında mutabakat sağlanır.
(Mülga ikinci fıkra 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile)
Teslim işlemleri ise, birim arşiv personeli tarafından yerine getirilir. Arşivlik malzeme, birim arşivine, uygunluk kontrolü yapılmış olan kayıt defterleri veya föyleri ile yapılır.
Birim Arşivine Devredilmesi Gerekmeyen Malzeme
Madde 14- Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri, ilgili birimlerinde muhafaza edilir.
Malzemenin Birim Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi
Madde 15- Arşiv ve arşivlik malzeme birim arşivlerinde işlem gördüğü tarihlerdeki aslî düzenleri bozulmadan saklanır. Bekleme süresini müteakip kurum arşivine aynı düzende teslim edilir.
Taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemlerinden sonra, arşivdeki malzemenin tasnif ve yerleştirilmesi 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır.
Malzemenin Birim Arşivinde Saklanma Süresi
Madde 16- Mükellefler elinde bulunan arşivlik malzemenin, birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 1-5 yıldır.


Birim Arşivinden Yararlanma
Madde 17- Birimlerce, gerektiğinde, görülmek veya incelenmek üzere, ancak dışarıya çıkarılmamak kaydıyla, birim arşivinden dosya alınabilir.
Birim arşivinden alınan dosya inceleme sonunda geri verilir.
Birim Arşivinde Ayıklama ve İmha
Madde 18- Birim arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemleri kurum arşivinde yapılır. Ancak, mükelleflerin taşra, bölge ve yurt dışı kuruluşlarında ayıklama ve imha işlemleri, bu Yönetmeliğin 22 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yapılır.
Kurum Arşivine Devredilecek Malzemenin Ayrılması
Madde 19- Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, “Kurum Arşivine Devredilecek” olanlar şeklinde ayrılır.
Kurum Arşivine Devretme
Madde 20- Birim arşivinde saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzeme, kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devredilir.
Kurum Arşivi İşlemleri
Uygunluk Kontrolü
Madde 21- Kurum arşivine devredilecek arşivlik malzeme, uygunluk kontrolünden geçirilir. Eksiklikleri varsa 12 inci maddede gösterilen biçimde tamamlanır.
Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha
Madde 22- Kurum arşivinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri, Bu Yönetmeliğin dört ve beşinci kısmındaki hükümlere göre yapılır.
24 üncü maddede açıklandığı üzere, kurum arşivinde yapılacak kesin tasnif, dosya ve kutu gruplarının hazırlanması, kurum arşivlerindeki muhafazasına lüzum görülmeyen ve ayıklama işlemine tabi tutulacak evrak ve malzemenin ayrılmasından sonra yapılır.
Damgalama
Madde 23- Ayıklama ve imha işlemini müteakip, kurum arşivine devredilen malzeme, siyah ıstampa mürekkebi ve lastik damga kullanılmak kaydıyla “Kurum Arşivi” damgası ile damgalanır. Damga, evrakların, ön yüz sol üst köşesine, defterlerin ise, iç kapağının ön yüz sol üst köşesine ve defterlerdeki belgelerin aynı şekilde sol üst köşesine basılır. Bunlar dışında kalan diğer tür arşiv malzemesine ise, yapıştırıcı etiket üzerine basılmış damga tatbik edilir.
Malzemenin Kurum Arşivinde Tasnifi ve Yerleştirilmesi
Madde 24- Arşivlik malzeme (ve arşiv malzemesi), işlem gördüğü tarihte meydana gelen teşekkül ve münasebet biçimlerine uymak suretiyle düzenleme esasına dayanan organik metotla (Provenance Sistemi) tasnif edilir. Bu tasnif sisteminin esası, arşivlere devredilen fonları, bütünlüklerini bozmadan aslî düzeni ile bırakmaktır.
Arşivlik malzemenin işlem gördüğü tarihlerdeki ait olduğu kurum, daire ve alt birimleri, hiyerarşik bütünlük içerisinde tespit edilir. Birimlerin kendilerine ait olan evrakı bir araya getirilir.
Tasnif işlemleri, şu sırayı takip eder:
a) Önce, her daire ve alt birimlere ait evrak, tek tek elden geçirilerek ayırma işlemi yapılır. Birimlerin evrakı, işlem gördükleri tarihlerdeki teşekkül ve münasebet biçimlerine uygun şekilde bir araya getirilir.
Ayırma işlemi, kurumun genel idarî yapı şeması tespit edildikten sonra yapılır.
Kesin tasnif, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasından sonra yapılır
b) (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile)Teşkilat şemasına göre, merkez teşkilatında kurum, birim ve alt birime kadar; taşra teşkilatında ise kurum, birim ve ilgili teşkilatın kodlarının ayrı ayrı tespit edilmesi işlemine geçilir.
Teşkilat kodlarının tespiti işlemi veya yeni kurulan daire ve alt birimler için kod ihdası Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılır.
c) Ayırımı yapılan evrak ve vesaikten, konu ve işlem itibariyle aidiyeti aynı olanlar, ekleriyle birlikte bir araya getirilir.
Evraka ekli olan harita, plân, proje ve benzerleri, asıl evrak ve vesaikten ayrılmaz. Bu tür ekler, asıl evrak ve vesaik ile birlikte ele alınır.
Birden fazla yaprak ve sayfadan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her dosyada, evraklar 1'den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri, kendi içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine, adet olarak kurşun kalemle yazılır.
d) Daha sonra, birimleri tespit edilmiş olan evrak ve vesaik, kendi içerisinde “gün, ay ve yıl” sırasına göre, kronolojik sıraya konur. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:
i) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bulunan evrak ve vesaikin, kronolojik sıralamasında da aynı usul uygulanır.
ii) Üzerinde yalnızca “ay”ı olup, günü belli olmayan evraklar, sıralamada, evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar bulundukları ayın en sonuna, toplu olarak konulur.
iii) Eski harfli belgelerdeki Hicrî ve Rumî tarihler, Milâdî tarihe çevrilerek alınır.
iv) Bazı eski harfli evrak ve vesaikte, tarihler, “ay” olarak üç parçaya bölünerek, “Evâil”, “Evâsıt” ve “Evâhir” tabirleri ile kullanıldığından; “Evâil” yazılı olanlar, ait oldukları ayın 10 uncu gününden sonraya, “Evasıt” yazısı olanlar, ait oldukları ayın 20 nci gününden sonraya; “Evâhir” yazılı olanlar ise, ait oldukları ayın 30 uncu gününden sonraya konulur.
Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en sonuna konulur.
v) Üzerinde yazılı bir tarih olmadığı hâlde, tahminî tarihlemesi yapılan evraklar da, ait oldukları yılın, ayı ve günü belli olmayan evrakları arasına konulur. Tahmini tarihleme kaydı, köşeli parantez içerisinde gösterilir.
e) (Değişik paragraf 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile)Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu, kurumun daire başkanlığına kadar, daha önceden belirlenmiş kodlarını ihtiva eden, lâstikten yapılmış "Arşiv Yer Damgası" (Ek: 1), evrakın ön yüz alt bölümüne siyah ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. Arşiv yer damgasında, "Alt Birim Kodu"na kadar olan kısımlar değişmeyeceğinden, bunların belirlenmiş kodları, lâstik damganın yapılması sırasında damgada yer alır. Aynı damganın "Kutu veya Klâsör Numarası", "Dosya Numarası" ve "Evrak Sıra Numarası" bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.
“Kutu Numarası” bölümünde, evrak ve vesaikin dosyalar içerisinde konacağı kutuya verilecek müteselsil numara yazılır.
“Dosya Numarası” bölümüne, bir kutuda yer alacak dosyalara verilecek müteselsil numara yazılır.
“Evrak Sıra Numarası” bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek evraklara verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak evraklar 1'den başlamak üzere sıra numarası alır. “Arşiv Yer Damgası”, aidiyet ve bütünlüğü sağlaması bakımından , evrakın eklerine de basılır.
Kodlamada, “Kutu Numarası”, “Dosya Numarası” ve “Evrak Sıra Numarası” bölümleri, kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit, tükenmez veya mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.
f) Her bir dosya gömleği içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek, bir “Dosya Muhteviyatı Döküm Formu” (Ek: 2) konacaktır.
g) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için, belgelerin dosyalar içerisinde yerleştirileceği kutuların (veya klasörlerin), sırtlarında bulunan etiketler üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın, “Evrak Sıra Numarası” hanesine kadar olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (Ek:3), “Dosya Numarası” hanesine, bir kutuda yer alacak dosyaların ilk ve son numaraları ile,ayrıca “İşlem Yılı” yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın “Dosya Sıra Numarası” dahil, “İşlem yılı” kaydedilir.
Ayrıca, hizmetlerin hususiyeti ve aidiyeti itibariyle kendi arasında müteselsil numara almış olan evrak ve vesaik için, kutu etiketleri ile dosya gömleklerinin ön yüzlerinde, “İşlem Yılı” hanesinin altına, dosya ve dolayısıyla kutu içerisinde yer almış olan bu tür evrak ve vesaikin almış olduğu müteselsil numaranın başlangıç ve bitiş numaraları, aramada bir kolaylık unsuru olması bakımından kaydedilir. Bunun için, “İşlem Yılı” hanesinin altında bu numaraların yer alacağı bir boş kısım bırakılır.
h) Kutu ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.
ı) Bu tasnif sisteminde, ayırma ve tarihleme işlemi tamamlanan evrakın, envanteri hazırlanır. Bunun için her evrakın veya ekleriyle birlikte evrak bütünlüğünün, mahiyeti hakkında özeti çıkarılıp fişlenir.
i) Bütün bu işlemler, daha sonra kataloglara geçirilir.
j) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömlekleri içerisinde kutulara (Ek:4) (veya klâsörlere) konmuş olarak, gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madenî raflarda, tasnif plânına uygun olarak, bir yerleştirme plânı dahilinde yerleştirilir.
Bu yerleştirmede, raflarda, çift taraflı ranzalar da dahil soldan sağa, gözlerde ise yukarıdan aşağıya doğru teselsül eden bir sıra dahilinde hareket edilir.
Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem, her raf grubu için tekrarlanır.
Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir yerine asılır
Bu tasnif sistemi, yalnızca klasik tip arşiv belgesi denilen evrak için söz konusudur. Değişik tür ve çeşitteki malzemenin (film, fotoğraf, plâk, ses ve görüntü bandı, vb.) tasnifi, değişik sistem ve işlemlere göre yapılır.
Malzemenin Kurum Arşivinde Saklanma Süresi
Madde 25- Mükellefler elinde bulunan arşiv malzemesinin, kurum arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri birim arşivlerindeki saklanma sürelerine göre 10-14 yıl arasındadır.
Malzemenin Envanterlerinin Çıkarılması, Kataloglarının Hazırlanması
Madde 26- Kurum arşivindeki arşivlik malzemenin ve arşiv malzemenin kullanılmasını kolaylaştırmak ve üzerinde tasarrufta bulunabilmek için envanterleri çıkarılır, katalogları hazırlanır.
Kurum Arşivinden Yararlanma
Madde 27- Kurum arşivinden yararlanmada, bu Yönetmeliğin 10 ve 17 inci madde hükümleri saklıdır.
Genel Müdürlüğe Devredilecek Malzemenin Ayrılması ve Teslimi
Madde 28- (Değişik fıkra 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile)Kurum arşivi ile taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde saklama süresini tamamlayan arşiv malzemesi "Genel Müdürlüğe Devredilecekler" şeklinde ayrılarak, hazırlanacak "Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formu" (Ek: 5), varsa kayıt defterleri ile birlikte en geç 1 yıl içinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir.
(Ek fıkra 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile)Elektronik ortamlarda kayıtlı arşiv malzemesinin devir işlemlerinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek formatlara riayet edilir.
Arşiv malzemesinden hangilerinin Genel Müdürlükçe teslim alınıp, hangilerinin geçici veya sürekli olarak mükellefler elinde kalacağı, mükelleflerin görüşü alındıktan sonra Genel Müdürlükçe kararlaştırılır. Mükelleflerin kendi arşivlerinde kalan arşiv malzemesi, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hükümlerine tâbidir.
Arşiv Malzemesi Devir-Teslim ve Envanter Formunun Düzenlenmesi
Madde 29- Aynı tür arşiv malzemesi, aynı form'a kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi bulunması hâlinde, herbiri için ayrı form düzenlenir.
Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;
a) “Birimi” bölümüne, arşiv malzemesini devreden birimin adı,
b) “Türü” bölümüne, dosya, defter, form, plân, program, model, fotoğraf, resim, film, plâk, görüntü bandı, ses bandı, damga vb. olduğu,
c) “İşlem yılı” bölümüne, arşiv malzemesinin teşekkül ettiği yıl,
d) “Teşkilât kodu” bölümüne, her dik dörtgen içine sırasıyla kurum, birim, alt birim ve hizmet kodları yanındaki “kutu” ve “dosya” bölümüne de, kutu ve dosya numarası,
e) “Envanter sıra numarası” bölümüne, ekleri dışında, evraka teslim dönemi ile ilgili olarak, envanter dökümünde verilen müteselsil sıra numarası,
f) “İşlem tarihi” bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,
g) “Sayı” bölümüne, evraka verilen sayı,
h) “Gizlilik derecesi” bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı (gizli evrak “G” kısaltması ile gösterilir.),
ı) “Konusu” bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,
i) “Adedi” bölümüne, dosyalar için toplam yazı sayısı, defterler için toplam sayfa sayısı, diğer tür belgeler için de toplam adet,
j) “Açıklama” bölümüne, yıpranma, eksiklik ve benzeri gibi, devredilecek arşiv malzemesi ile ilgili olarak yapılması gerekli açıklamalar,
k) “Evrak sıra numarası bölümüne, evrakın dosya içindeki sıra numarası, yazılır.


DÖRDÜNCÜ KISIM


Muhafazasına lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme,


Ayıklama ve İmha Komisyonları


İmha İşlemine Tabi Tutulmayacak Malzeme
Madde 30- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile)Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan, saklanmaları belli sürelerde kanun ve diğer mevzuatla tayin olunanlar (özel mevzuat hükümlerine göre lüzumlu görülenler) ile herhangi bir davaya konu olan malzeme, 31 inci maddede sayılan malzeme içerisinde yer almış dahi olsalar, malzemede belirtilen süre ve mevzuatın tayin ettiği zaman sınırı içerisinde ve/veya davanın sonuçlanmasına kadar ayıklama ve imha işlemine tabi tutulamazlar.
İmha Edilecek Malzeme
Madde 31- İmha edilecek malzeme, aşağıda gösterilmiştir.
1) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları,
2) Elle, daktilo ile veya bir başka teknikle yazılmış her çeşit müsveddeler,
3) Resmî veya özel her çeşit zarflar (Tarihî değeri olanlar hariç),
4) Adlî ve idari yargı organları ile PTT ve diğer resmî kuruluşlardan gelen ve genellikle bir ihbar mahiyetinde bulunan alındı, tebliğ ve benzeri her çeşit kağıtlar, PTT'ye zimmet karşılığında verilen evrakın (koli, tel, adî ve taahhütlü zarf ve benzeri) kayıt edildiği zimmet defterleri ve havale fişleri,
5) Bilgi toplamak amacıyla yapılan ve kesin sonucu alınan yazışmalardan geriye kalanlar (anket soru kâğıtları, istatistik formları, çeşitli cetvel ve listeler, bunlara ait yazışmalar ve benzeri gibi hazırlık dokümanları),
6) Aynı konuda bir defa yazılan yazıların her çeşit kopyaları ve çoğaltılmış örnekleri,
7) Esasa taalluk etmeyip, sadece daha önce belirlenmiş bir sonucun alınmasına yarayan her türlü ara yazışmalar,
8) Bir örneği takip veya saklanılmak üzere, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşlara verilmiş her çeşit rapor ve benzerlerinin fazla kopyaları,
9) Ünite, daire, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yazışmalardan, ilgili ünite, daire, kurum ve kuruluşta bulunan asılları dışındakilerin tamamı,
10) Bir ünite, daire, kurum ve kuruluş tarafından yazılan ve diğer ünite, daire, kurum ve kuruluşlara sadece bilgi maksadı ile gönderilen tamim, genelge ve benzerlerinin fazla kopyaları, aslı ilgili ünite, daire ve kuruluşlarda bulunan raporlar ile ilgili mütalâaların, diğer ünite ve kuruluşlarda bulunan kopya ve benzerleri,
11) Dış kuruluşlardan bilgi için gelen rapor, bülten, sirküler, broşür, kitap ve benzeri basılı evrak ve malzeme ile her türlü süreli yayından ve basılı olmayan malzemeden, kütüphane ve dokümantasyon ünitelerine mal edilenler dışında kalanlar, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen kitap, broşür, sirküler, form ve benzerleri ile mevzuat veya form değişikliği sebebiyle kullanılmayan basılı evrak ve defterlerden elde tutulacak örnekler dışındakilerin tamamı,
12) Demirbaş, mefruşat ve benzeri talepler ile ilgili olarak yapılan yazışmalardan sonucu alınan ve işlemi tamamlanmış yazışmaların fazla kopyaları,
13) İşlemi tamamlanmış bütçe teklif yazılarının fazla kopyaları,
14) Çalışma raporlarının fazla kopyaları,
15) Yanlış havale ve sevk sebebiyle, ilgili evrak için yapılan her türlü yazışmalar,
16) Kanun, tüzük ve yönetmelik icabı, belli bir süre sonra imhası gereken şifre, gizli emir, yazı ve benzerleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belli saklanma sürelerini doldurmuş bulunan yazışmalar,
17) İsimsiz, imzasız ve adresi bulunmayan dilekçe, ihbar ve şikâyetler,
18) Bilgi için gönderilmiş yazılar, müteferrik işler meyanında, kesin bir sonuç doğurmayan her türlü yazışmalar,
19) Personel devam defter ve çizelgeleri, izin onayları, izin dönüşü bilgi verme yazıları, hasta sevk formları,
20) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kâğıtları, imtihan sonuç yazıları ve duyuru cetvelleri,
21) Görev talepleri ve cevap yazıları, işleme konmamış (hıfzedilmiş) başvurular ve yazılar,
22) Daireler arası müteferrik yazışmalar, vatandaşlarla olan müteferrik yazışmalar,
23) Vatandaşlardan gelen istek, teklif, teşekkür yazıları ve cevapları,
24) Davetiyeler, bayram tebrikleri ve benzerleri,
25) İstifade edilmesi, onarılması ve yeniden yerine konması mümkün olmayan evrak ve benzerleri,
26) Her türlü cari işlemlerde aktüalitesini kaybetmiş olup, değersiz oldukları takdir edilenler ile,
27) Yukarıda, genel tarifler içerisinde sayılanlar dışında kalıp da, bürokratik gelişmeler sonucunda, zamanla kendiliğinden teşekkül eden evrak ve vesaik ile benzerlerinden delil olma vasfı taşımayan, hukuki ve ilmi kıymeti bulunmayan, muhafazasına lüzum görülmeyenlerin,
İmhasına mükellefler bünyesinde kurulacak “Ayıklama ve İmha Komisyonları”nca karar verilir.
Mükelleflerce Yapılacak Ayıklama ve İmha
Madde 32- Mükellefler elinde bulunan, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin ayıklama ve imhası, kurum arşivlerinde kendilerince yapılır. Bu hizmet yerine getirilirken, eski yıllara ait malzemenin ayıklanmasına öncelik verilir.
Kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonları, çeşitli sebeplerle, zamanında kurum arşivine intikal ettirilmemiş olup, muhafazasına lüzum kalmamış malzemeyi ilgili birim arşivinde ayıklama ve imha işlemine tâbi tutup, arşivlik malzemeyi kurum arşivine intikal ettirirler.
Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Teşkili
Madde 33- Kurum arşivlerinde yapılacak ayıklama ve imha işlemleri için, arşiv hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birim âmirinin veya kurum arşiv sorumlusunun başkanlığında, kurum arşivinden görevlendirilecek iki memur ile, malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin âmiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi, evrak yönetimi ve aynı zamanda bağlı olduğu daire ve ünitenin verdiği hizmetlerde bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 kişilik bir “Kurum Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu” kurulur. Mükellefler bünyesinde, kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri yer almışsa, bu hizmetlerin sorumlusu veya sorumluları da, bu komisyona tabiî üye olarak katılırlar.
Taşra, bölge ve yurt dışı arşivlerinde· yapılacak ayıklama ve imha işlemi için, arşiv hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu ünite âmirinin başkanlığında, varsa birim arşiv sorumlusu ve birim arşivinden, görevlendirilecek bir memur, yoksa bu işlerde görevlendirilmiş sorumlu kişi ile malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek ilgili daire veya ünitenin âmiri tarafından görevlendirilecek kamu idaresi ve evrak yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi iki temsilciden teşkil olunacak 5 veya 4 kişilik bir “Ayıklama ve İmha Komisyonu” kurulur. Yeterli personelin olmaması hâlinde, bu komisyon en az 3 kişiden teşkil olunur.
Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Yetki ve Sorumlulukları
Madde 34- Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının nihaî kararı ile yapılır. Ancak, bu Yönetmeliğin 38 inci madde hükümleri saklıdır.
Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Çalışma Esasları
Madde 35- Ayıklama ve İmha Komisyonları, her yılın Mart ayı başında çalışmaya başlar.
Komisyonlar kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen malzemelerle, ayıklanması o yıla devredilmiş malzemeleri ayıklamaya tâbi tutarlar.
(Değişik fıkra 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile)Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde, söz konusu malzemenin muhafazasına karar verilmiş sayılır.
(Ek fıkra 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile)İmhası reddedilen malzeme sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden gözden geçirilebilir.


BEŞİNCİ KISIM


İmha İşlemleri


Ayıklama ve Tasnif
Madde 36- Ayıklama ve imha komisyonlarınca ayıklanan ve imhasına karar verilen malzeme, özelliklerine göre, birimi, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası, imha edileceği yıl, dosya plânı esas olmak üzere ayrılır ve tasnif edilir.
İmha listesinin Düzenlenmesi
Madde 37- İmha edilecek malzeme için bunların özelliğine göre, teşekkül ettiği birim, yılı, mahiyeti, aidiyeti, aidiyet içerisindeki tarih ve sıra numarası ve dosya plânı esas alınmak üzere iki nüsha olarak imha listesi hazırlanır. İmha listeleri, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.
(Değişik fıkra 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile)Mükellefler, aynı tür ve vasıflara haiz malzemeyi, örneklerini saklamak suretiyle, tür ve yılları gösteren imha listeleriyle imhaya tabi tutabilirler.
(Mülga üçüncü fıkra 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile)
İmha listelerinin Kesinlik Kazanması
Madde 38- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile) Kurum arşivlerinde hazırlanan imha listeleri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra, ilgili kurum ve kuruluşun en üst amirinin onayını müteakip kesinlik kazanır.
(Değişik fıkra 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile)Taşra, bölge ve yurtdışı arşivlerinde ise, hazırlanan imha listeleri, kurum arşivlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, kurum ve kuruluşların bu yerler için onay vermeye yetkili kıldığı kişilerin onayını müteakip kesinlik kazanır.
İmha şekilleri
Madde 39- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile) İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak kullanılmak üzere değerlendirilir.
Özelliği gereği imha şekli kendi mevzuatında belirlenmiş malzemenin imhası hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
İmha Edilecek Malzemenin Ayıklanması
Madde 40- (Değişik 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 11 inci maddesi ile) İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni kısımlarından ve karbon kağıtlarından ayıklanır. Kullanma imkanı bulunan klâsör ve dosyalar ayrılır.
İmha Tutanağı
Madde 41- İmha işlemi, düzenlenecek iki nüsha tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, ayıklama ve imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.


İmha listeleri ve Tutanaklarının Saklanması ve Denetleme
Madde 42- İkişer nüsha olarak hazırlanan imha listeleri ve tutanakları, bunlarla ilgili yazışma ve onaylar, aidiyetleri göz önünde bulundurularak gruplandırılır. Bu nüshalardan birincisi birim, ikincisi kurum arşivinde muhafaza edilir. Listeler, denetime hazır vaziyette 10 yıl süreyle saklanır.
Mükellefler ile Genel Müdürlük Arasında İşbirliği
Madde 43- Mükellefler, ayıklama ve imha işlemlerinde tereddüt ettikleri konularda, Genel Müdürlüğün görüşünü talep ederler.


ALTINCI KISIM


Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Genel Müdürlüğün


İş birliği ve Münasebetleri


Dosya Planları ve Dosya Yönergeleri[1]
Madde 44- (Değişik 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile)Mükellefler, gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme ve işlemlere ait belgelerin bir arada bulunmasını sağlamak amacıyla dosya planları ile dosya yönergelerini hazırlamakla yükümlüdürler.
Mükelleflerce Hazırlanacak Arşiv Yönergeleri[2]
Madde 45- (Değişik 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile) Mükellefler, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olup, kurum veya kuruluşlarının hususiyeti ve ürettiği evrakın özelliğinden kaynaklanan durumlarda, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü alarak, 3 ay içerisinde kendi arşiv yönergelerini hazırlarlar.
Kanunî Dayanak
Madde 46- Bu Yönetmelik,10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 11 inci maddesi ile, 15/3/1988 tarih ve 316 sayılı Muhafazasına lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 6 ncı maddesine göre düzenlenmiştir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 47- Bu Yönetmelik kapsamına giren mükelleflere ait yönetmelikler, yürürlükten kaldırılmıştır.
Elektronik Ortamlarda Kaydedilen Arşiv Malzemesi
Ek Madde 1- (Ek 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile) Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek ve devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası cd, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle muhafaza edilir.
Bu tür malzemelerin muhafaza, tasnif, devir vb. arşiv işlemlerinde diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır."
Eski Harfli Türkçe (Osmanlıca) Arşiv Malzemesi
Ek Madde 2- (Ek 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile) Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar elinde bulunan eski harfli Türkçe (Osmanlıca) belgeler, ayıklama ve tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın, mevcut düzeni içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredilir.


Faaliyet Raporu
Ek Madde 3- (Ek 08/08/2001 tarihli Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile) Mükellefler, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri "Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu" (Ek:6) ile, müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderirler.


YEDİNCİ KISIM


Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik kapsamına girip de, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarındaki değişiklikler sebebiyle, farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülecek ayıklama ve imha işlemleri ile ilgili olarak teşkil olunacak komisyonlara, halen bu hizmeti yürüten kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda elemanın katılması sağlanır.
Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilâtlanmaları sebebiyle, hizmetle ilgili arşiv müşterek teşekkül etmiş ise, teşekkül ettiği aslî düzeninde; ayrı teşekkül etmiş ise en son teşkilâtlanmaya göre, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince ayırımı ve kodlaması yapılır.
Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik kapsamına giren mükelleflere ait yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 4- (Ek 22/02/2005 tarihli Yönetmeliğin 7 inci maddesi ile)Kurum ve kuruluşların hususiyeti ve ürettiği evrakın özelliğinden dolayı ilave hükümler ihtiva eden arşiv yönetmelikleri, kendi yönergeleri yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam eder.


SEKİZİNCİ KISIM


Son Hükümler

Yürürlük
Madde 48- Bu Yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 49- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık yürütür.T.C……………. VALİLİĞİİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ...........................................................................

DOSYA MUHTEVİYATI DÖKÜM FORMU


SAYFA NU:

SIRA NO


TARİH


SAYI


KONUSU


SAYFA ADEDİ


AÇIKLAMALAR

T.C.................. VALİLİĞİİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ...........................................................................

İMHA LİSTESİ


SAYFA NU: 1

SIRA NO


TARİH


SAYI


KONUSU


SAYFA ADEDİ


AÇIKLAMALAR

Başkan

Üye Üye Üye


ÜyeSAĞLIK BAKANLIĞI

ARŞİV MALZEMESİ TESPİT ÇALIŞMASI


GENEL AÇIKLAMALAR


Sağlık Bakanlığı’nda yapılan “Arşiv Malzemesi Tespit Çalışması”nda tespiti yapılan arşiv malzemesi ve arşivlik malzemeyle ilgili kıstaslar liste halinde verilmiştir.
Yapılan bu tespitlerde kullanılan “Devlet Arşivi’ne gönderilir”, “Kurumunda saklanır”, “Devlet Arşivi’ne gönderilmez”, “Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir”, “Örnek seçilenler kurumunda saklanır” “Örnek seçilenler Devlet Arşivi’ne gönderilir” ifadeleriyle anlatılmak istenen hususlar aşağıda açıklanmıştır.
“Devlet Arşivi’ne gönderilir” ifadesi, arşiv malzemesi vasfını taşıyan malzemenin ayıklama ve imha komisyonlarınca imha edilemeyeceğini belirterek, yapılacak tasniften sonra kurumlardaki bekleme süresini takiben Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredilecek arşiv malzemesi için kullanılmıştır.
“Kurumunda saklanır” ifadesi, günlük iş akımı içerisinde kurumunda sürekli ihtiyaç duyulan malzeme için kullanılmıştır. Bu açıklamanın bulunduğu dosyalar, imhaya tâbi tutulmayacaktır. Bu dosyalar zaman içinde aktivitesini kaybederek, kurumunda muhafazasına lüzum görülmemesi durumunda, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün görüşü alındıktan sonra değerlendirilmeye tâbi tutulacaktır. Çünkü, bu malzemenin büyük bir çoğunluğu, arşiv malzemesi vasfını taşımaktadır. Hizmet birimlerince sürekli kullanılmaları sebebiyle kurumlarında saklanmaları mevzuat çerçevesinde uygun görülmüştür.
“Devlet Arşivi’ne gönderilmez” ifadesi, arşiv malzemesi vasfını taşımayan malzeme için kullanılmıştır. Bu tür malzeme, kullanılmalarına ihtiyaç duyulduğu ve varsa mevzuatların belirlediği saklama süreleri içinde kurumlarında muhafaza edilecektir. Belirlenen süreyi doldurduktan sonra ayıklama ve imha komisyonlarının kararı ile imha edilebilecektir.
“Ayıklama ve İmha Komisyonunca değerlendirilir” ifadesi, içerisinde arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme vasfını taşıyan malzemenin de bulunduğu dosyalar için kullanılmıştır. Ayıklama-imha komisyonları bu mahiyetteki dosyalarda arşiv malzemesi hüviyetinde görülenleri ayırt ederek saklama süreleri sonunda Devlet Arşivi’ne devredecektir.
“Örnek Seçilenler Kurumunda Saklanır” ifadesi ise yapılan hizmetlerle ilgili olan, araştırma ve eğitimde kullanılabilecek malzemenin kurumunda saklanacağını ifade etmek için kullanılmıştır.
“Örnek Seçilenler Devlet Arşivi’ne gönderilir” ifadesi, bir fonun içerisinde getirilen iş ve işlemlere örnek oluşturabilecek mahiyetteki belgelerden örnek seçilenlerin Devlet Arşivi’ne gönderilmesi gerektiğine belirtir.
Tespit ve Değerlendirme Formu’nun “Saklama Süresi” bölümündeki “Birim Arşivinde” hanesine yazılan ve belgelerin birim arşivindeki saklama sürelerini belirleyen yıllar, ünitelerde işlemini tamamlamış olup da birim arşivine devredilmiş olan belgelerin son işlem tarihleri üzerine eklenecek sürelerdir. Ünitelerde işlemi tamamlanmamış veya günlük iş akımı içerisinde kullanılan belgeler birim arşivine devredilmez. Ancak, yer sıkıntısı sebebiyle, birim arşivi de müsaitse birim arşivinde muhafaza edilebilirler. Bu durumda birim arşivine kaldırılmış olan belgeler birim arşivindeki saklama sürelerine dahil edilmezler. Belgelerin saklama süresi iş ve işlemini bitirip aktivitesini kaybettikten sonra başlar.
Saklama sürelerini birim arşivlerinde tamamlayıp da kurum arşivinde saklama süresi belirtilmemiş evrak ve malzeme Kurum Arşivi’ne devredilmez. Bunların imha işlemleri birim arşivlerinde gerçekleştirilebilir. Ancak, bu işlemler esnasında Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 33. maddesi çerçevesinde hareket edilerek, imha işlemleri kurum arşivinin koordinasyonu ile gerçekleştirilir.
Yapılan tespit çalışmasının tüm birimlere dağıtımı sağlanarak farklı görüşlerin, önerilerin olması halinde bu görüşlerin ve önerilerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gereklidir. Öneriler ve görüşleriniz doğrultusunda tespitler yeniden değerlendirilebilecektir.
Tespit raporları kurumlara tavsiye niteliğindedir. Ayıklama ve imha çalışmalarında nihai karar tümüyle Ayıklama-İmha Komisyonları’na ait olacaktır.


NOT:Tespit ve Değerlendirme Raporundaki Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı alt birimleri örnek olarak gösterilmiştir.
tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

     

Alt 11-09-2011, 10:00   #2
tususev
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 13.12.10
Mesajlar: 3.170
: 0
tususev is on a distinguished road
Standart

-1-
YATAKLI VE YATAKSIZ TEDAVİ KURUMLARINDA YAPILAN
TESPİT VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Malzemenin Konusu
Düşünceler
-Hasta Dosyaları
-Kurumunda saklanır.
-Fototerapi Kayıtları Dosyası
-Kurumunda saklanır.

-Otopsi Raporları
-Kurumunda saklanır. (20 yıl sonra farklı ve önemli konulardaki otopsi raporları Devlet Arşivleri’ne gönderilir.)
-Anestezi Form Dosyası
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Radyoterapi Dosyası
-Kurumunda saklanır.
-Göz Klinikleri Hasta Tanıtım Kartları (Kortoteks)
-Kurumunda saklanır.
-Ameliyat Video Kayıtları
-Kurumunda saklanır.
-Şaşılık Fotoğraf Arşivi
-Kurumunda saklanır.
-Okoloplastik Tümör Fotoğraf Arşivi
-Kurumunda saklanır.
-Asistan Karnesi
-Kurumunda saklanır.
-Özel Yoğun Bakım Takip Çizelgeleri Dosyası
-Kurumunda saklanır.
-Sintigrafi Çekim Arşivi
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Ağrı Dosyası
-Kurumunda saklanır.
-Postaparatif Ağrı Kontrolü Dosyası
-Kurumunda saklanır.

-Seminer, Tez, Bildiriler
-Kurumunda saklanır. (Bir nüsha Devlet Arşivleri’ne gönderilir.)
-Film Dosyaları
-Kurumunda saklanır.
-Tıbbı bilgi, görüntü ve hasta görüntülerine ait CD’ler (Anjio, plastik cerrahi vb.)
-20 yıl (Devlet Arşivlerine gönderilmez.)
-Bireysel görüntü CD’leri ve Fotoğraflar (Plastik cerrahi’ye ait)
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Epikriz Dosyaları (Bilgisayar kayıtları dahil)
-Kurumunda saklanır.

-Doku Tipleri Laboratuar Kayıt Defteri
Kurumunda saklanır.(20 yıl sonunda Devlet Arşivleri'ne gönderilir.)
-Ameliyat Defteri
-Kurumunda saklanır.
-Hasta Yatış Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Hasta Kayıt Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Poliklinik Kayıt Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Taburcu Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Acil Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Biyokimya Tetkik Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Laboratuar Kayıt Defteri (Cross Match)
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Turbidimetrik Testler
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-İlaç Düzeyi
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-PRA
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Akım Sitometri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-EEG, EMG, Kayıt Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Eczane Uyuşturucu Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Endoskopi Laboratuar Kayıt Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Endoskopi Kayıt Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Ürodinami Kayıt Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Kolonoskopi, Rektoskopi Defterleri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Bebek Tedavi Defterleri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Ex Bebek Teslim Defteri
-30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Doğum Defteri
-Kurumunda saklanır.
-Sağlık Kurulu Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Adli Rapor Defteri
-Kurumunda saklanır.
-Ayaktan izleme Poliklinik Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Heyet Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Ameliyat Patoloji Raporu Defteri
-30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Frengi Kayıt ve Takip Defteri
-Kurumunda saklanır.
-Talasemi Takip Formu
-Kurumunda saklanır.
-Kemik İliği Preparatları
-Kurumunda saklanır.
-Önemli ve Özellikli Hastalıklara ait preparatlar
-Kurumunda saklanır.
-Filmler, Tomografiler, EMR, Ulttra Sonografi, Mamografi, Danstrometri
-Kurumunda saklanır.
-Hasta Takip Kartları (Önemli ve özellikli hastalıklara ait takip kartları kurumunda saklanacaktır. Örn: Alerji hastalıkları, Onkoloji hastaları, Nefrolojik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, romatoloji, osteoperoz, tüberküloz, taşkırma ünitesi vb.)


-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Protez model ve fotoğraflar
-Kurumunda saklanır.
-Ortodonti başlangıç bitim resimleri, panaromik, sefalometrik filimler.
-Kurumunda saklanır.
-Diş başlangıç modelleri, bitim modelleri
-Örnek seçilen modeller kurumunda saklanır.
-Çocuk Kayıt Kartı
-15 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-İnjeksiyon Defteri
-2 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Psikolojik Görüşme Kartı
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)


-Sağlık Ocakları’nda tutulan formlar
1. -Formlardaki bilgiler Sağlık Grup Başkanlıkları’na ve Sağlık Müdürlüklerine gönderildikten sonra, takip edilen hastalık ve hususlarla ilgili formlar işlemi bittikten sonra 5 yıl.
-Doğrulama Testleri Dosyası
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez)
-Genel Kadınlar için tutulan defterler
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-HIV HCV pozitif çıkan hastalarla ilgili yazışmalar dosyası
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Yabancı uyrukluların sınırdışı edilmesi ile ilgili talep yazışmaları dosyası
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Transplantasyon Dosyaları
-Kurumunda saklanır.
-Böbrek Taşı Dosyası
-Kurumunda saklanır.
-Ürojinekoloji Dosyası
-Kurumunda saklanır.
-Pediatrik Üroloji Dosyası
-Kurumunda saklanır.
-Bildirimi zorunlu hastalıklara ait bildirim fişleri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Gebe İzlenim kartları
-15 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-15-49 yaş izlem kartları
-Hastanın 49 yaşı dolana kadar
-Enjektabl Kontrasektif Yöntem Kullananları İzlem Formu
-30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-B.Bilier Darlık Dosyası
-Kurumunda saklanır.
-Parafin bloklar, lamlar (Uygun ortamlarda)
-Kurumunda saklanır.
-Patoloji Raporları Dosyaları
-Kurumunda saklanır.

-Genetik Merkezi Dosyası
-Kurumunda saklanır. (20 yıl sonunda Devlet Arşivleri’ne gönderilir.)
-Yeni Doğan Bebek Dosyası
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Konsey Dosyaları
-Kurumunda saklanır.
-Enfeksiyon Komitesi Raporları
-Kurumunda saklanır.
-Taburcu Dosyası
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Tetkik Raporları Dosyası
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Adli Kati Rapor Dosyası
-30 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)

-Adli Vakıa Dosyaları
-Kurumunda saklanır. (20 yıl kurumunda saklandıktan sonra Devlet Arşivleri’ne gönderilir.
-Ameliyat Notları
-Kurumunda saklanır.
-Özellikli Hastalıklar Dosyaları (Lösemi, Talasemi, Kanser çeşitleri, Brusella, Hepatit, AIDS, Frengi, Tüberküloz vb.)

-Kurumunda saklanır.
-Tedavi Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Konsey Defteri
-Kurumunda saklanır.
-Biopsi Defteri
-Kurumunda saklanır.
-Morg Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Doner Defteri
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Kan İmha Defteri
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Doz Kayıt Defteri
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Günlük Kalibrasyon Defteri
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Kaza ve Kontaminasyon Defteri
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Cihaz devir-teslim Kayıt Defteri
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Bakım Onarım Kayıt Defteri
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Ağrı Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Reçete Defteri
-5 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Yoğun Bakım Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Anestezi Defteri
-Kurumunda saklanır.
-Kırmızı-Yeşil Reçete İlaç Defteri
-20 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Bronkoskopi Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Küçük Müdahale Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-Rijit Bronkoskopi Defteri
-10 yıl (Devlet Arşivleri’ne gönderilmez.)
-(Gevher Nesibe) Yönetim Kurulu Kararları
- Devlet Arşivleri’ne gönderilir.

-(Gevher Nesibe) Öğretim Kurulu Kararları
-Kurumunda saklanır. (20 yıl sonunda Devlet Arşivleri’ne gönderilir.)

-(Gevher Nesibe) Tezler
-Kurumunda saklanır. (Bir nüsha Devlet Arşivleri’ne gönderilir.)


-2-
TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU
(Doküman No: BDA-15-FR-35)
KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI
BİRİMİ : TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı
1
Yıllık İstatistiki Bilgiler Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
2
İstatistiki Bilgi Formları
2 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
3
Birimin Hazırladığı Çalışma Planı ve Programları Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
4
Birimce Düzenlenen Kongre, Konferans, ve Sempozyumlar Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
5
Birimce Düzenlenen Toplantılara Ait Gündem, Toplantı Kararları, Toplantı Zabıtları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
6
Eğitim Çalışmaları Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
7
Şikayetlerle İlgili İşlemler Dosyası (Şahıs, Kurum Şikayetleri)
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
8
Ruhsal Kronik Hastalıklara Ait İşlem Dosyaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
9
Minimum Veri Setleri Çalışmaları
1 yıl
4 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez.
10
Standardizasyon Çalışmaları
1 yıl
4 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez.
11
Birimce Hazırlanan Olurlar, Onaylar
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
12
Tıbbi Hizmetlere Ait İşlemler Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
İstatistik ve Epidemiyoloji Daire Başkanlığı
13
Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
14
Komite Çalışmaları
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
15
Mevzuat Uyum Çalışmaları
-
-
Kurumunda saklanır
16
Türkiye AB Üyeliği ve Aday Ülkeler Hakkında Yazışma Dosyaları
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
17
DSÖ İle İlgili Proje Çalışmaları Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
18
Formlarla İlgili İşlemler Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
19
İstatistik ve Epidemiyoloji İşlemleri Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

BİRİMİ : TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
20
İstatistiki Verilerle İlgili İşlemler Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
21
Geribildirim Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
22
Sabit Sağlık Tesisi İli İlgili İşlemler, İstatistiki Veriler ve Çalışma Yıllığı İle İlgili İşlemler Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
23
Form 002-003, 018, 024 ile İlgili İşlemler Dosyası
2 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
Tıp Meslekleri Daire Başkanlığı
24
Ruhsatlar Dosyası, Mevzuat ve Yönetmelik Çalışmaları Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
25
Ruhsat İadesi Dosyası
5 yıl
15 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
26
Şikayetlerle İlgili İşlemler Dosyası (Şahıs, Kurum Şikayetleri)
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
27
Görüşler Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
28
Dernek ve Vakıflarla Yapılan Yazışmalar Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
29
Doktorların Meslekten Men Cezasıyla İlgili Bilgi Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
30
Diş Hekimi Fiyat Tespiti Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
Beslenme ve Fiziksel Aktivite Daire Başkanlığı
31
Projeler
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
32
Eğitim Dosyası, Eğitim Materyalleri
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
33
Komisyon Çalışmaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
34
Komisyon Kararları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
Bulaşıcı ve Salgın Hastalık Daire Başkanlığı
35
Polio Eradikasyonu Programı Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
36
Kızamık Eliminasyonu Programı Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
37
Neanatal Tetanoz Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
38
Hepatit-B Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
39
Boğmaca Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir

BİRİMİ : TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
40
Difteri Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
41
Aşılama Çalışmaları Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
42
GBP Eğitimleri Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
43
GBP Resmi Yazışmaları Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
44
Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar Dosyası
2 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
45
Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dosyası
2 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
46
Legionella Kontrol Programı Dosyası
2 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
47
Diğer Hastalıklar Dosyası
2 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
48
Salgın Raporları ve İncelemeleri Dosyası
2 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
49
Kuduz Mücadele Programı Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
50
Parazit Hastalıkları Kontrolü Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
51
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
52
Kuş Gribi Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
53
Trişinelloz Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
54
Leishmaniasis Kontrolü Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
55
Deli Dana(BSE) Hastalığı Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
56
Şarbon Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
57
Brusellosis Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
58
Diğer Zoonoz ve Paraziter Hastalıklar Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
59
Epidemiyolojik İncelemeler Dosyası
10 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
60
İlaç, Aşı, Serum ve Diğer Biyolojik Ürünler
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
61
HIV/AIDS Enfeksiyonu Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir


BİRİMİ : TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
62
D-86 Kişisel Bilgi Formu
-
-
Kurumunda saklanır
63
Frengi Bildirge Fişleri
2 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
64
Aşı, Antiserum, Enjektör ve Soğuk Zincir Malzemeleri Sevki Yazışmaları
2 yıl
8 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
65
Askeri Birliklere Verilecek Aşı ve Antiserum
5 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
66
Hibe Olarak Verilen Aşı ve Antiserum Yazışmaları
3 yıl
-
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
67
017 nolu Formlar
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
68
013 nolu Formlar
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
69
AFP Formları
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
70
N.T. Formları
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
71
GBP Formları
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
Aile Hekimliği Daire Başkanlığı
72
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması İllerine Ait Dosyalar
5 yıl
20 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
73
Aile Hekimliği Birinci Aşama Uyum Eğitimi Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
74
Aile Sağlığı Elemanı Uyum Eğitimi Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
75
Sağlıkta Dönüşüm Projesi Bilgi Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
76
BCA Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
77
Aile Hekimliği Toplantı Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
78
Sektörlerarası ve Gn. Md.lükler Arası Koordinasyon Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
79
Formlar
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
80
Görüş Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
Afetlerde Sağlık Organizasyonu Daire Başkanlığı
81
Afetlere Hazırlık Çalışmaları İle İlgili İşlemler Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
82
Afet Tatbikatları İle İlgili Çalışmalar Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
83
Afet Durumlarında Yurtiçi ve Yurtdışı Personel İşleri Dosyası
5 yıl
10
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

BİRİMİ : TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
84
Afet Planları Dosyası
5 yıl
10
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
85
Kriz Merkezi İle İlgili İşlemler Dosyası
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
86
Yabancı Kuruluşlar İle Yürütülen Çalışmalar
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
87
Medikal Ekiplerinin Kurulması Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
88
Medikal Ekiplerinin Eğitimleri Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
89
Kamp Çalışmaları Dosyası
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
90
Yurtiçi ve Yurtdışı Çalışmaları Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
91
Yıllık Eğitim Planları Dosyası
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
92
Planlama, Strateji Geliştirme İşleri Dosyası
5 yıl
10
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
93
Lojistik Bilgi Sistemi İşleri Dosyası
5 yıl
10
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
94
Sağlık Ocakları Planlama ve Hizmete Açma Hakkında Bakanlıkça Alınan Makam Onayları
-
-
Kurumunda saklanır (2003 Ağustos Ayına Kadar Bakanlıkça Alınanlar Bakanlıkta Bu Tarihten Sonra İllerce Alınanlar İl Tarafından Saklanır)
95
Sağlık Ocakları Planlama ve Hizmete Açma Hakkında Valiliklerce Alınan Makam Onayları
-
-
Kurumunda saklanır
96
Protokoller ve Protokollerle İlgili Yazışmalar
-
-
Kurumunda saklanır
Sağlık Ocakları Daire Başkanlığı
97
Gezici Sağlık Hizmetleri Aylık Faaliyet Raporu Formları
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
98
24 Saat Personel Bulunduran Sağlık Ocakları Aylık Faaliyet Raporu Formları
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
99
Poliklinik Oda Sayıları Aylık Formu
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
100
Uluslararası İlişkiler İle İlgili Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
101
Kurum tabipliklerinin Devri İle İlgili Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
102
Şikayetler
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
BİRİMİ : TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
103
Adli Hekimlik Hizmetleri Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
104
İnsan Hakları İle İlgili Hizmetler Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
105
Sağlık Ocakları, Sağlık Evleri Hizmet Binaları Protokolleri, Aile Hekimliği Uygulamasına Geçilen İllerde Toplum Sağlığı Merkezi Açılması Hakkında Alınan Makam Onayları
-
-
Kurumunda saklanır (2003 Ağustos Ayına Kadar Bakanlıkça Alınanlar Bakanlıkta Bu Tarihten Sonra İllerce Alınanlar İl Tarafından Saklanır, Bakanlığa Bilgi İçin Gelenler 5+10 Yıl Sonunda A.İ.Komisyonunca İmhaya Ayrılabilir
106
İller Bazında Maliye Bakanlığı Tarafından Yapılan Tahsis ve Tahsis Kaldırma Dosyaları
-
-
İl Müdürlüklerince Kurumunda saklanır, Bakanlığa Bilgi ve Tescil İçin Gelenler 5+10 Yıl Sonunda A.İ.Komisyonunca İmhaya Ayrılabilir
107
İlçe, Belde Gün Hastanesi Yönergesi Doğrultusunda Yapılan Yazışmalar dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
108
Hava Aromatize Edici Ürünler, Kağıt, Plastik vb. Materyallere Emdirilmiş Koku ve Genel Pestisitlerin Üretim İşlemleri ve İzin İşlemleri Dosyası, Ruhsat İşlemleri
-
-
Kurumunda saklanır
109
İthal İşlemleri Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
110
Mezarlıklarla İlgili İşlemler Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
111
Çevre Sağlığı Görüş Dosyaları
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
112
Sağlık Koruma Bandı Onay İşlemleri Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez (İl Sağlık Müdürlüklerince Üretilen Dosya İl Md. Tarafından Saklanır)
113
Turizm ve Ticari Kuruluşlarla İlgili İşlemler
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
114
Firma Talepleri İşlemleri
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
BİRİMİ : TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
Özel Sağlık İşletmeleri Daire Başkanlığı
1
Ön İzin Belgesi Verilmesi Yazışmaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
2
Ruhsatlandırma (Açma-Kapama)
-
-
Kurumunda saklanır
3
Ek Bina İlaveleri Yazışmaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
4
Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesinin Düzenlenmesi
-
-
Kurumunda saklanır
5
Branş İlavesi, Yatak Artırımı ve Yatak İndirimi İşlemlerinin Ruhsata İlave Edilmesi
-
-
Kurumunda saklanır
6
Gündelik Yatak Ücretlerinin Belirlenmesi
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
Tıp Hizmetleri Daire Başkanlığı
7
Diyabet Bilgi Formları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
8
Diyabet, Geriatri, EKT, Kardioloji ve Kalp Sağlığı İle İlgili Bilgi ve Dokümanlar
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
9
Sivil Toplum Örgütleri İle Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
10
Makam Onayları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
11
DSÖ Kronik Solunum Yolu Hastalıklarına Karşı İttifak Çalışma Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
12
Kardioloji Bilim Kurulu, Ulusal Kanser Danışma Kurulu, Etik Kurul Toplantı Yazışmaları
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
13
Etik Kurul Kararları (Orijinal Karar Metinleri)
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
14
Projelere Ait Dosyalar
10 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
15
Sağlık Alanında İkili Anlaşmalar Kapsamında Hasta Tedavi İşlemleri
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
16
Arnavutluk, Azerbaycan, KKTC, Afganistan ve Yemen’den Gelen Hastaların Tedavi İşlemleri Dosyaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
17
Ülkemizde Bulunan Yabancı Uyrukluların Tedavi İşlemleri
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
18
Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi İşlemleri
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
19
Devlet Memurları, Emeklileri ve Bunların Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Yurtdışı Tedavi İşlemleri
5 yıl
20 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
20
Bağkur Sigortalısı, Emeklileri ve Bunların Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Yurtdışı Tedavi İşlemleri
5 yıl
20 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
21
Yurtdışında İzinli İken Hastalanan Devlet Memurlarının Tedavi Ücretlerinin Ödenmesi İşlemleri Dosyası
2 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
22
Çeşitli Hastalıklara Ait Tedavi İşlemlerinin Yapılıp Yapılmadığına Dair İşlemler Dosyası
2 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
23
Tedavi Amacıyla Sağlık Bakanlığı’na Müracaat Eden Hastalara Ait İşlemler Dosyası
2 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
24
Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri İşlemleri
-
-
Kurumunda saklanır
25
Madde Bağımlılığı Tedavi Usulleri Bilim Komisyonu Çalışmaları
-
-
Kurumunda saklanır
26
Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri
-
-
Kurumunda saklanır
27
Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri İle İlgili Diğer İşlemler
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
28
Uluslararası Kuruluşlarla Sağlık Alanında Koordinasyon İşlemleri
-
-
Kurumunda saklanır
29
Uluslararası Kuruluşlarla Sağlık Alanında Koordinasyon İşlemleri İle İlgili Dokümanlar
2 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
30
İkili İşbirliği Anlaşmaları Hakkında Görüşler
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
31
Aferez-Fotoferez Komisyonu Toplantı Tutanakları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
32
Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
33
Kan Ürünleri Üretim Tesisi Kurulmasıyla İlgili Projeler
-
-
Kurumunda saklanır
34
Kan Merkezleri Açılış ve Kapanış Onayları
-
-
Kurumunda saklanır
35
Kan, Kan Ürünleri Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
36
Transfüzyon Komitesi Yazışmaları
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
Biomedikal Mühendislik Hizmetleri Daire Başkanlığı
37
İl Sağlık Müdürlükleri İle Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
38
TAEK İle Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
39
TÜRKAK İle Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
40
TSE İle Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
41
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı İle Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
42
Piyasa Denetimleri
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
43
Şahıs, Kurum ve Firma Şikayetleri
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir


BİRİMİ : TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
44
Uyarı Sistemi Yazışmaları
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
45
Türkiye-AB İşbirliği ve Projeler
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
46
Tıbbi Cihazların Sınıflandırılmasına İlişkin Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
47
Radyasyon Uygulamalarıyla İlgili Görüş Yazışmaları
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
48
Sağlık Alanında Kullanılan Radyasyonlarla İlgili Teknik Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
49
Medikal Kalite Kontrol ve Kalibrasyon Yazışmaları
-
-
Kurumunda saklanır
50
Kalite Uygunluk Denetim Raporları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
51
Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin Uygulanmasına Yönelik Piyasa Denetimi Dışındaki İşlemlere Ait Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
52
Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu Yazışmaları
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
53
Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu Kararları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
54
Değişik Tıbbi Cihazlarla İlgili Geçici Kurulan Özel Komisyonlara Ait Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
55
Değişik Tıbbi Cihazlarla İlgili Geçici Kurulan Özel Komisyon Kararları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
56
Yataklı Tedavi Kurumlarının Tıbbi Cihaz Envanterleri
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
57
Yataklı Tedavi Kurumlarının Tıbbi Cihaz Alımları İçin Ödenek Planlaması
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
58
Tıbbi Cihaz Tahsis Yazışmaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
59
Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri İthal İşlemleri
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
60
Refik Saydam Hıfzısıhha Görüş ve Numune İşlemleri Yazışmaları Üretim İzinlerine Ait Analiz Raporları ve Görüş Yazıları
-
-
Kurumunda saklanır
61
Refik Saydam Hıfzısıhha Görüş ve Numune İşlemleri Yazışmaları İthal İzinlerine Ait Analiz Raporları ve Görüş Yazıları
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
62
Hijyenik Ped Üretim Yeri ve Üretim İzin İşlemleri Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
63
Firma Talepleri İşlemleri Dosyası
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez


BİRİMİ : TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı
64
Sertifika Programları Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
65
Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Dosyası, Hastanelerde Ünite Kurma İşlemleri
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
66
Görev Tanımları Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
67
Dernekler İle Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
68
Kongre, Konferans ve Toplantılar Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
69
Geçici Görevlendirme Kayıtları Dosyası
Görevlen dirme Tamamlandıktan Sonra 2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
70
Devlet Hizmet Yükümlülüğü Dosyası, Hekim Seçme Uygulamaları
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Daire Başkanlığı
71
Organ Nakli Hizmetleri Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
72
Ruhsat Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
73
Karaciğer, Böbrek, Kalp-Kalp Kapağı, Akciğer Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri İle İlgili İşlemler Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
74
Karaciğer, Böbrek, Kalp-Kalp Kapağı, Akciğer Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu’na Sunulacak Dosya
-
-
Kurumunda saklanır
75
Bilimsel Danışma Kurulları Kararları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
76
Karaciğer, Böbrek, Kalp Nakli ve Yoğun Bakım Merkezleri Dosyaları
-
-
Kurumunda saklanır
77
UKK’ya Sunulacak Dosya
-
-
Kurumunda saklanır
78
Organ Kaçakçılığı Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
79
Doku ve Hücre Nakli Hizmetleri Genel Yazışmalar Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
80
Kemik İliği Nakilleri Bilgi Notları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
81
Kemik İliği Nakli Merkezi Açma Başvuruları Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır

BİRİMİ : TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
82
Kök Hücre Klonlama Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
83
Kornea Nakilleri ve Göz Bankacılığı Dosyaları
-
-
Kurumunda saklanır
84
İmmunoloji-Doku Tipleme Laboratuarı Açılma Başvuruları
-
-
Kurumunda saklanır
85
Ortopedi-Doku Greftleri Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
86
Ruhsatlar Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
87
Ulusal Koordinasyon Kurulu Yazışmaları
-
-
Kurumunda saklanır
88
Koordinatör Sertifikasyonu Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
89
Koordinatörler Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
90
Halkla İlişkiler-Sağlık Personeli Eğitimi Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
91
Organ Doku Nakli Ulaşım İşleri Dosyası (AMB)
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
92
Ulusal Koordinasyon Bilimsel Danışma Kurulu Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
93
Koordinatörler Kurulu Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
94
Beyin Ölümü Kurulu Listeleri
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
95
Organ Doku Nakli İzleme İşlemleri Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
96
Beyin Ölümleri Bildirim Formu
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
97
Donör İzlem Formları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
98
Organ ve Doku Bağış İşlemleri Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez (İl Sağlık Müdürlüklerince Sürekli Saklanır)
99
Alıcı İzlem Formu
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
100
Eğitim Merkezleri Ruhsatları
-
-
Kurumunda saklanır
101
Diyaliz Bilim Kurulu İşlemleri Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
102
Diyaliz Bilim Kurulu Gündem ve Kararları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir
103
Diyaliz Merkezleriyle İlgili Faaliyetler
-
-
Kurumunda saklanır
104
Özel Diyaliz Merkezleriyle İlgili Faaliyetler
-
-
Kurumunda saklanır


BİRİMİ : TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
105
Diyaliz Merkezleriyle İlgili Denetimler
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
106
Diyaliz Eğitimi İle İlgili İşlemler Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı
107
Duyurular(Sağlık Md.lüklerinden Bilgi Talebi veya Bilgilendirilmesi)
5 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
108
Onaylar(Açılış, Kapanış, İsim Değişiklikleri, Nakil, Statü ve Staj)
-
-
Kurumunda saklanır
109
Tıbbi Atık İzleme ve Değerlendirme İşlemleri Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
110
Eğitim ve Özel Dal Hastaneleriyle İlgili Çalışmalar, İstatistikler, Raporlar
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
111
Hastane Açılış İşlemleri
-
-
Kurumunda saklanır
112
Yatak Artırım İşlemleri
-
-
Kurumunda saklanır
113
Fonksiyon Değişikleri İşlemleri
-
-
Kurumunda saklanır
114
İsim Değişikleri İşlemleri
-
-
Kurumunda saklanır
115
Klinik Açma ve Kapama İşlemleri
-
-
Kurumunda saklanır
116
Servis Açma ve Nakilleri
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
117
Hastanede Ünite Kurma İşlemleri
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
118
YTK Yönetim Hizmetleri İle İlgili Görüş Verme
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
119
Protokol İşlemleri
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
120
YTK İle İlgili Şikayet ve Taleplerin İncelenmesi İşlemleri
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
121
Sağlık Kurulu Raporları Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
122
Bakanlığa Devredilen İhtiyaç Fazlası İlaçların Takibi ve Değerlendirilmesi İşlemleri Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
123
Halka ve Silahlı Kuvvetlere Yatak Tahsis Planına İlişkin İşlemler Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır
124
Eğitim ve Özel Dal Hastaneleri Arasındaki Koordinasyon İşlemleri Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
125
Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Hastane Binalarının Yıkımlarının Değerlendirilmesi İşlemleri Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez


BİRİMİ : TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler

Birim

Arşivinde

Kurum
Arşivinde
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
126
Sağlık Hizmetlerini Fiyatlandırma İşlemleri Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
127
Tanıya Dayalı Paket Fiyat Belirleme Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
128
Tıbbi Sarf Malzemesi Fiyatlandırma İşlemleri Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
129
Toplantılar Dosyası
2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
130
Trafik Kazazedelerine İlişkin Tedavi Giderleri Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
131
Sağlık Hizmetleriyle İlgili İşlemler Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
132
Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavi Giderleri Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
133
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Dosyaları
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
134
Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
Mali İşler Daire Başkanlığı
135
Yeşil Kart Görüş Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir
136
Yeşil Kart Şikayet Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir


BİRİMİ : İLAÇ ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra

NoMalzemenin Adı ve Konusu

Saklama Süresi

Düşünceler


Birim

Arşivinde

Kurum Arşivinde

İktisadi Etütler Daire Başkanlığı

1
İthalat İzin Dosyaları(Kontrol Belgeleri, Proforma Faturalar)
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

2
İhraç Fason Üretim Dosyaları (Fatura Şerhleri)
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

3
İthal Fatura Şerhi Dosyaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

4
Toplam İhracat Bilgileri
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

5
Toplam İthalat Bilgileri
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

6
Ruhsat Dosyaları
-
-
Kurumunda saklanır

7
Duyurusu Yapılan Prensip Kararları

-
-
Kurumunda saklanır

8
Bioeşdeğerlik Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır

9
Bioyararlanım Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır

10
Sendika ve Derneklerle Yapılan Yazışmalar
-
-
Kurumunda saklanır

11
Ruhsat İptali Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır

12
Ruhsat Koçanları
-
-
Kurumunda saklanır

13
Haciz İle İlgili Klasörler
-
-
Kurumunda saklanır

14
Seri Boyutunda İthal İzin Yazıları
3 yıl
7 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

15
Şahıs Bazında Düzenlenen ve Şehir Bazında Ayrılan Hemofili Karneleri İle İlgili Belgeler, Bitmiş Karneler
Bilgisayara Girdikten Sonra 2 yıl
3 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

16
Sağlık Müdürlüklerinden Gelen, Kullanılmış Mor-Turuncu Reçetelerin Geri Dönüşümlerinin Yer Aldığı Kan Ürünü Reçete Formu ve Hemofili Reçete Formları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

17
Diğer Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

Kalite Kontrol Daire Başkanlığı

19
Firma Dosyaları
-
-
Kurumunda saklanır

20
Kapatılan Firma Dosyaları
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

21
Bakanlıklarla Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir

22
Şikayet Dosyaları
5 yıl
5 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir

23
Kaçak İlaç Bildirimleri Yazışmaları
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

24
Sertifika Dosyaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

25
Geri Çekme-Toplatılma Dosyaları
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

26
Klinik Çalışmalar Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir

27
Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporu (PGGR) Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

28
Advers Etki Raporları Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır

29
Prospektüslerin Güvenlik Açısından Güncellenmesi Dosyası
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

30
Komisyon Kararları Dosyası
10 yıl
15 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir

31
Komisyon Kararları İle İlgili Olarak Firmalarla Yapılan Yazışmalar
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

32
Farmakopelerle İlgili Dokümanlar
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

33
Farmakope Dokümanlarıyla İlgili Yazışmalar
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

34
Farmakope Komisyon Kararları
10 yıl
15 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir

35
Yurtdışı Toplantılar Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Dairesi Başkanlığı

36
Kaçakçılıkla Mücadele İşleri Dosyası
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir

37
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Yasal Ticaret Dosyaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

38
Münferit Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

39
Prekürsörlerin Yasal Ticaret Dosyaları
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

40
İlaç Reklam Dosyaları-Rutin Dosya
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

41
İlaç Reklam Dosyaları-İçtihada Yönelik Dosyalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilir

42
Ecza Deposu Açma ve Kapama İşlemleri Dosyası
-
-
Kurumunda saklanır

43
Görüşler Dosyası
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir

Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

44
(Kozmetik) İhraç Ürünlerde Sağlık Sertifikası İşlemleri
3 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

45
Piyasa Gözetim Denetim İşlemleri
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

46
Firma Bilgi Dosyaları
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

Farmaekonomi Daire Başkanlığı

47
Endikasyon Dışı İlaç Talepleri İle İlgili Şahıs Müracaatları ve Bunlara Verilen Resmi Cevaplar
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

48
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Gelen Bütçe uygulama Talimatı İle İlgili Sorunlar Hususunda Verilen Görüş Yazıları
5 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

49
Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından Gelen, Şahıslara Reçete Bazında İlaç Ödemesinden Kaynaklanan Sorunlar Hususunda Verilen Resmi Cevaplar
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

50
Yurtdışından Reçete Bazında Getirilmek İstenen İlaçlarla İlgili Faksla Gönderilen Reçete ve Sağlık Kurulu Raporları
2 yıl
-
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

51
Yurtdışından Reçete Bazında Getirilmek İstenen İlaçlarla İlgili Şahıs Başvuru Dosyaları
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

52
Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Hususunda Doğmuş İtilaflara Bağlı Mahkeme ve Savunma Evrakı
5 yıl
5 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez

53
Firmalarla Yapılan Yazışmalar
10 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
54
Sosyal Güvenlik Kurumlarıyla Yapılan Yazışmalar
5 yıl
10 yıl
Devlet Arşivi’ne gönderilmez
55
Vatandaş Şikayetleri
5 yıl
10 yıl
Ayıklama ve imha komisyonunca değerlendirilir

tususev isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 01-04-2013, 12:28   #3
kurall
Sadece Üye
 
Üyelik tarihi: 04.01.13
Mesajlar: 1
: 0
kurall is an unknown quantity at this point
Standart

sağlık kurulu raporları ve defteri imha belge örnekleri yayınlaya bilir misiniz
kurall isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Cevapla

Tags
3473 sayılı kanun, ayıklama ve imha komisyonu, devlet arşiv, hizmetleri hakkında yönetmelik, imha listesi, ümit erdem

« | »

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Taslak çalışması aerol Mevzuat 0 10-18-2011 20:49
Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Planlama Rehberi aerol Sağlık Bakanlığı 0 06-17-2011 19:49
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği aerol Mevzuat 0 03-27-2011 09:32
Sağlık bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği aerol Mevzuat 0 02-22-2011 18:23
Pediatrik Nöroloji Vaka Soruları-Özel Arşiv steTUSkop Vaka Soruları 3 05-20-2009 14:05


Şu Anki Saat: 18:05


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com